MRT A4   ISO 14583

Kullrig maskinskruv Torx Rostfri Syrafast

M2,5

2,5x6

2,5x8

M3

3x4

3x5

3x6

3x8

3x10

3x12

3x16

3x20

3x25

3x30

M4

4x6

4x8

4x10

4x12

4x16

4x20

4x25

4x30

4x40

M5

5x8

5x10

5x12

5x16

5x20

5x25

5x30

5x40

M6

6x12

6x16

6x20

6x25

M8

8x20

8x25

8x30